Handhaver Toezicht en Veiligheid

Opleidingsinformatie

Deze opleiding is vol, alle plaatsen zijn inmiddels gevuld. Nieuwe aanmeldingen worden daarom niet meer verwerkt.

Bekijk hier ons opleidingsaanbod.

De handhaver toezicht en veiligheid speelt een belangrijke rol in de publieke veiligheid. Hij werkt meestal bij een gemeente of een door de gemeente ingestelde organisatie voor toezicht en veiligheid en kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als algemeen inspecteur handhaving, Handhaver Drank- en Horecawet of milieucontroleur. Hij surveilleert in uniform op straat en treedt op bij incidenten en calamiteiten. Ook verleent hij service aan het publiek en staat klaar om mensen te helpen. Het gaat om alle mogelijke locaties waar (veel) mensen aanwezig zijn.

Let op

- Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen voor deze opleiding is 66.
- Om toegelaten te worden tot de opleiding, dien je eerst een voorlichtingsbijeenkomst bij te 
 wonen. Onder het kopje "startmaand" vind je meer informatie over de data en tijden.

 

Algemene informatie

Domein: Veiligheid en sport
Subdomein: Publieke veiligheid
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Veiligheid
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De beschikbare keuzedelen voor de opleiding handhaver Toezicht en veiligheid zijn:

 • Keuzedeel Drank-en Horecawet
 • Keuzedeel Politie
 

HTV Keuzedeel Drank-en Horecawet

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel Drank-en Horecawet. Naast het programma van de Handhaver Toezicht en Veiligheid krijg je dan ook lesstof die specifiek gericht is op naleving van de Drank-en Horecawet.

Waarom niet meteen solliciteren bij de gemeente maar eerst de HTV-opleiding volgen? Je kunt nog te jong zijn om te mogen solliciteren als handhaver/opsporingsambtenaar. Daarnaast leert onze ervaring dat studenten zich nog niet zeker voelen en nog getraind willen worden voordat zij als opsporingsambtenaar gaan werken.

Wetenswaardigheden Vitalis college – Team Veiligheid Het Vitalis college streeft ernaar de intermediair te zijn tussen de student en de veiligheidsbranche. Wij denken dat dit alleen mogelijk is door een nauwe samenwerking met regionale arbeidsmarkt student en ouders/verzorgers.

Wij bieden een doorlopende leerlijn aan. Dit betekent dat je vanaf 16 jaar bij ons een niveau-2 opleiding kunt starten en vervolgens kunt doorstromen naar niveau 3. Stel dat de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid toch niet bij je past dan geeft dit ook meer mogelijkheden om bij een andere opleiding in te stromen.

Door de nauwe samenwerking hebben wij kwalitatief goede BeroepsPraktijkvormingsPlaatsen (stageplaatsen) waardoor je jouw toekomstige beroep goed kunt leren. Wij zijn momenteel bezig om een uniek structureel samenwerkingsverband aan te gaan. Om praktijkgericht te kunnen opleiden worden de vakinhoudelijke lessen verzorgd door docenten die nog steeds binnen het domein van openbare orde en veiligheid werkzaam zijn.

Wij nemen actief deel in landelijke beleidsorganen waardoor wij actief en van het begin betrokken zijn bij het tot stand komen van de HTV-P opleiding (MBO raad, HTV-P, etc.).

Het slagingspercentage is volgens landelijke statistieken hoog.

Om de praktijklessen uit te voeren beschikken wij over een gecertificeerde oefenstraat met bebording. Hierdoor hoef je niet het praktijkexamen HTV af te leggen in Amersfoort!

Eisen

Deze opleiding is vol, alle plaatsen zijn inmiddels gevuld. Nieuwe aanmeldingen worden daarom niet meer verwerkt.

Bekijk hier ons opleidingsaanbod.

Vmbo-diploma theoretische-, gemengde- of kaderberoepsgerichte leerweg.


Het Vitalis college wil kwaliteit leveren en stelt daarom hoge eisen aan de toelating.

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Positief afgerond veiligheidsonderzoek (screening)
 • VOG
>

De toelatingsprocedure bestaat uit:

 • Bijwonen voorlichting
 • Sporttest
 • Motivatiegesprek
 • Test Nederlandse taal
>

Vervolg

Onze oud-studenten stromen uit naar verschillende functies en opleidingen:

 • 1e jaar Politieacademie-niveau 4
 • 2e jaar Politieacademie-niveau 4
 • 1e leerjaar opleiding Integrale veiligheidskunde
 • Pl.v. teamleider Fiscaal
 • Handhaver domein 1
 • Medewerker - Incidentenbestrijding Prorail
 • Wachtmeester Koninklijke Marechaussee
 • Medewerker Douane
>

Startmaand

augustus/september

Inschrijven
Inschrijven voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kan voorafgaand aan het volgen van een verplichte voorlichting. Echter dien je wel een voorlichting te hebben bijgewoond voordat je kan starten met de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid.

Voordat je in aanmerking komt voor een intake bij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, moet je een verplichte voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Je kunt je vooraf al digitaal aanmelden of na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst.

Alle geplande voorlichtingsbijeenkomsten van dit schooljaar zijn geweest
De voorlichtingsbijeenkomst vindt laats op onze locatie Terheijdenseweg 414 in Breda.

Om aanwezig te zijn bij een voorlichtingsbijeenkomst, moet je je aanmelden door een mail te sturen aan vcstip@rocwb.nl. Vermeld in de mail je naam, geboortedatum, welke opleiding je nu volgt en voor welke datum je jezelf aanmeldt. Nadat we je mail hebben ontvangen, sturen we je een bevestiging.


Lesmethode

  • Trainingen / workshops over toezicht en handhaving in de openbare ruimte Zowel theoretische als praktisch op school met een gekwalificeerd docent. Tijdens de stage (BPV) onder begeleiding van een ervaren praktijkcoach
  • Loopbaan en Burgerschap Hiervoor wordt een op de persoon toegesneden methode gebruikt
  • Studieloopbaanbegeleiding Zowel individueel als groepsgewijs word je begeleid in je studieproces
  • Zelfverdediging en lichamelijke oefening Om je fysiek en mentaal weerbaar op te kunnen stellen is het van belang dat je stevig in je schoenen staat en dat ook uitstraalt
  • Rekenen Niveau 2F van Meijerink
  • Nederlands Niveau 2F van Meijering
  • Engels Niveau A2
  • Sociale vaardigheden Je moet goed voor jezelf op kunnen komen als je mensen moet corrigeren of verbaliseren.
  >

  Een schooldag kan duren van 08.30 tot 17.30 uur. Bij specifieke activiteiten kan er buiten de reguliere lesuren om, aanwezigheid worden verlangd.

>

 

Stage

De student Handhaver Toezicht en Veiligheid loopt totaal minimaal 12 weken stage bij een Toezichtorganisatie om zo de vaardigheden te leren die bij het beroep horen en om de vereiste competenties te ontwikkelen.

Studievoortgang

Per schooljaar word je en/of je ouder(s) verzorger(s) op de hoogte gesteld van de verrichte prestaties. Ook individueel vindt er in het kader van leerlingbegeleiding regelmatig overleg met de studieloopbaanbegeleider plaats om je vorderingen in je traject te bespreken.

Wij vinden het ook belangrijk dat je ouders/verzorgers weten wat je doet tijdens de opleiding. Daarom organiseren wij ook een oudercontactdag waarop wij dit, samen met jou, laten zien.

Certificaten

 • Diploma HTV met keuzedeel Drank- en Horecawet
 • EHBO - diploma
 • Getuigschrift Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)
>

In de opleiding is ook het getuigschrift van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) opgenomen. Afhankelijk van de werkomgeving waarin je later gaat werken, levert dit getuigschrift je de bevoegdheid op om op te sporen en handhavend op te treden.

Werkgebied

De arbeidsmarkt voor de HTV’er biedt steeds meer mogelijkheden. De overheid stelt steeds vaker HTV’ers aan om de politie met bepaalde taken bij te staan. Bijvoorbeeld parkeercontroleur of milieucontroleur. De handhaver toezicht en veiligheid is in dienst van een gemeente of bij een door de gemeente ingestelde organisatie voor stadstoezicht óf bij een andere aan de gemeente/ provincie/overheid gelieerde organisatie.

Het takenpakket en de bevoegdheden van de Handhaver Toezicht en Veiligheid is niet overal hetzelfde. Zo kan in kleinere gemeenten sprake zijn van integrale handhaving: de handhaver toezicht en veiligheid handhaaft op alle terreinen/onderdelen. In grotere gemeenten kan gekozen worden voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak of voor een gespecialiseerde (én gebiedsgerichte) aanpak.

De handhaver toezicht en veiligheid surveilleert nadrukkelijk en in uniform op plaatsen en tijden dat handhaving gewenst is en treedt op indien daartoe aanleiding bestaat. Hij verplaatst zich te voet, per fiets, scooter en in een enkel geval per auto in de publieke ruimte.

Waar werkt een functionaris toezicht en veiligheid?
Het werk van de Handhaver Toezicht en Veiligheid bevindt zich voornamelijk op straat, of in publieke ruimten. Balie- of bureauwerkzaamheden worden verricht bij de eigen organisatie of bij een Gemeentelijke- of overheidsinstelling. Ook kunnen de werkzaamheden plaatsvinden in of vanuit een meldkamer met mogelijkheden voor cameratoezicht.

Bijzonderheden

Opleidings- en schoolkosten


Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2017-2018 is het lesgeld voor BOL studenten; € 1.137,- en voor BBL-studenten € 573,-

Naast het les- en cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor opleidingsgebonden leermiddelen en een vrijwillige bijdrage. Meer informatie over de regels die het ROC West-Brabant hierover hanteert, kan je nalezen op http://www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten


Opleidingskosten

 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.
>
Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)
De kosten voor de opleidingsgebonden leermiddelen voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid bedragen Euro 950,- over de totale opleidingsduur.

De vrijwillige bijdrage is Euro 70,-

Let op:
alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 


Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 775,-
- Leerjaar 2 ca. € 140,-
- Leerjaar 3 ca. € 63,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 70,-
- Leerjaar 2 ca. € 85,-
- Leerjaar 3 ca. € 15,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Het Vitalis college werkt met competentiegericht leren.

Een competentie is het vermogen om in het handelen kennis, houding en vaardigheden in samenhang toe te passen. Hierdoor ben je in staat om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te handelen. Competent handelen is professioneel handelen.

Bij competentieleren staan beroepsontwikkeling en het leerproces van de student centraal. Om competenties te verwerven, is het voor de student van belang om samen te werken met anderen. Dat geldt zowel voor het leren op school als in de beroepspraktijk.

Het onderwijs is erop gericht de student verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces. Dit wordt bewerkstelligd doordat de student invloed heeft op het verloop van zijn leerproces en keuzes maakt. Dit betekent echter niet dat het Vitalis college alle studenten zomaar loslaat en alles zelf laat bepalen. Begeleiding is hierbij erg belangrijk. De studenten kunnen beroep doen op de slb-er die studieloopbaanbegeleiding (slb) geeft. Dit wil zeggen: alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte loopbaan. Iedere student krijgt een begeleider toegewezen met wie hij zijn resultaten en ontwikkeling van zijn leerroute bespreekt. De slb-er heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in de studieloopbaanplanning.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Handhaver toezicht en veiligheid

Crebo: 25409
Handhaver toezicht en veiligheid In tegenstelling tot de medewerker, stelt de handhavers zelf een surveillanceplan op voor het surveilleren in het werkgebied. Hij doet dit binnen het kader van

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht