Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Opleidingsinformatie


De gespecialiseerd pedagogisch medewerker (gpm-er)  werkt binnen een (integraal) kindcentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden.  Ook kan de gpm-er werkzaam zijn in organisaties die opvoedondersteuning en/of ondersteuning bieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld op grond van een ontwikkelingsachterstand, beperking of vanwege de leef- en opvoedingssituatie.

Afhankelijk van de setting kan ze een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en is zij het aanspreekpunt voor de ouders/ opvoeders en betrokkenen zoals collega’s en externe deskundigen. Zij kan het management ondersteunen en informeren bij het beleid.

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Pedagogisch werk
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een (integraal) kindcentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden. Ook kan de gpm-er werkzaam zijn in organisaties die opvoedondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, al dan niet als gevolg van een beperking dan wel vanwege de leef- en opvoedingssituatie.

Afhankelijk van de setting kan ze een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en is zij het aanspreekpunt voor de ouders/ opvoeders en betrokkenen zoals collega’s en externe deskundigen. Zij kan het management ondersteunen en informeren.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Vervolg

Met bij- en nascholing kun je doorgroeien naar specialistische functies. Ook kun je een hbo-opleiding gaan volgen.

Startmaand

augustus/september

Lesmethode

Tijdens de schooldagen zijn ondersteunende lessen en SLB volgens rooster gepland. In de praktijk werk je aan praktijkopdrachten. Door de koppeling van school en praktijk kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de praktijk en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst. In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode.

Stage

Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd.

 

Na 9 weken (blok 2) start je met 1 dag per week stage. In blok 3-4 en in leerjaar 2 ga je twee dagen naar stage en dit wordt opgebouwd naar 3 dagen in leerjaar 3. De school zorgt voor een praktijkplaats.

 

VOG - Verklaring Omtrent Gedrag

Voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is een Verklaring Omtrent Gedrag voor stagiaires verplicht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de student.

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 

Voor alle actuele regelgeving rondom o.a. geldigheidsduur van de VOG-verklaring: https://www.justis.nl/producten/vog/

 

In de kinderopvang en peuterspeelzalen is de maximale geldigheidsduur van de VOG twee jaar. Dit betekent dat een BOL-student tijdens zijn opleiding maximaal twee keer de kosten van een VOG moet betalen.

Studievoortgang

De opleiding bestaat uit 3 leerjaren.

 

Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 toetsweek.

Certificaten

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

Werkgebied

 • Je biedt dagelijkse opvang aan baby's, peuters en kinderen.
>
 • Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging en ondersteunt hen daarbij.
>
 • Je zorgt voor een veilige, vertrouwde en stimulerende leefomgeving.
>
 • Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep. Daarbij zorg je voor een goede interactie in de groep, voor sfeer, uitdaging en geborgenheid.
>
 • Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling van een kind en zijn taalbeheersing.
>
 • Je biedt specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, afgestemd op de specifieke individuele problematiek van het kind.
>
 • Je werkt volgens een vaste dagstructuur.
>
 • Je draagt zorg voor de huishoudelijke werkzaamheden, zodat de opvang van de kinderen in een opgeruimde, schone en gezonde omgeving kan verlopen.
>
 • Je zorgt voor activiteiten die de ontwikkeling van kinderen met en zonder specifieke begeleidingsvraag stimuleert. Die activiteiten sluiten aan bij hun wensen en mogelijkheden en zijn uitdagend. Je houdt daarbij rekening met leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse.
>
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding van een individueel kind en/of groep. Je legt dit plan van aanpak voor aan collega’s en ouders/vervangende opvoeders.
>
 • Je toont voorbeeldgedrag en voedt kinderen (mede) op; je draagt waarden en normen over en leert kinderen omgaan met praktische zaken (bv. persoonlijke eigendommen, financiën, huiswerk).
>
 • Je hebt contact met ouders en vervangende opvoeders. Bij de kennismaking bespreek je hun wensen bij de opvang van hun kind. Bij het halen en brengen wissel je dagelijkse informatie met ze uit en informeer je ze over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind.
>
 • Je geeft waar nodig specifiek advies aan ouders/opvoeders over opvoedingsvraagstukken.
>
 • Je werkt volgens het pedagogisch (beleids-)plan van de organisatie en volgens protocollen.
>
 • Je signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en je speelt informatie door aan je collega's, ouders/ opvoeders en externe deskundigen.
>Je vervult voor het management een informerende en beleidsondersteunende rol.


Je werkt in de sector Sociaal-agogisch werk, in de branche Kinderopvang

 • Organisaties voor kinderopvang.
 • Peuterspeelzalen.
 • Voor-en vroegschoolse educatie.
 • Integraal kindcentrum (IKC).
>Organisaties die opvoedingsondersteuning bieden.

Bijzonderheden

Opleidingskosten
 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.
>

Het boekengeld voor leerjaar 1 bedraagt € 260.

Tevens zullen studenten in het bezit moeten zijn van een laptop. Deze kan ook via school aangeschaft worden en via een betalingsregeling (12 en/of maanden) afgelost worden (www.campusshop.nl).


Let op:
alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgeboden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 345,-
- Leerjaar 2 ca. € 20,-
- Leerjaar 3 ca. € 50,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

 • Je wilt werken met kinderen.
>
 • Je werkt graag met groepen kinderen, omdat er sociaal gezien veel gebeurt en je moet omgaan met onverwachte gebeurtenissen, wisselende situaties en stemmingen.
>
 • Je houdt je graag bezig met de ontwikkeling van kinderen: kwaliteiten, talenten en mogelijkheden zien, waarderen en ‘prikkelen'.
>
 • Je bent goed in de omgang met ouders en je houdt rekening met hun verwachtingen en wensen.
>
 • Je bent klantgericht.
>
 • Je kunt goed communiceren en je verplaatsen in de leef- en belevingswereld van een kind en hun ouders/vervangende opvoeders.
>
 • Je bent betrouwbaar en weet hoe je warmte en geborgenheid kunt geven.
>
 • Je bent flexibel in de omgang met kinderen en ouders, maar weet daarbij de regels te handhaven en kinderen daarop aan te spreken. Je weet dat strengere maatregelen soms in het belang van een kind kunnen zijn.
>
 • Je kunt een band met het kind opbouwen, maar je weet ook professionele afstand te houden.
>
 • Je weet van aanpakken als de ontwikkeling niet soepel of niet volgens verwachting verloopt.
>
 • Je bent alert en signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind.
 • Je bent communicatief vaardig en speelt informatie door aan je collega's en externe deskundigen.
 • Je hebt leidinggevende kwaliteiten. Je vervult voor het management een informerende en beleidsondersteunende rol.>

Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op www.youchooz.nl En kijk ook eens op: www.vandijk.nl

www.consortiumbo.nl

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Crebo: 25484
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vr

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht