Pedagogisch medewerker kinderopvang

Opleidingsinformatie

Als Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 werk je binnen een (integraal) kindcentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Tijdens de begeleiding van kinderen stimuleer je de ontwikkeling en zorg je voor een veilige, vertrouwde omgeving voor kinderen. Je werkt met collega’s in een team.

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Pedagogisch werk
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

Opleiding in het kort
Je werkt als groepsleider bij een organisatie voor kinderopvang. Denk bij kinderopvang aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Meestal werk je met collega's in een team.


Jouw werk:

 • Je biedt dagelijkse opvang aan baby's, peuters en kinderen.
>
 • Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging aan kinderen en ondersteunt hen daarbij.
>
 • Je zorgt voor een veilige, vertrouwde en stimulerende leefomgeving.
>
 • Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep. Daarbij zorg je voor een goede interactie in de groep, voor sfeer, uitdaging en geborgenheid.
>
 • Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling van een kind en zijn taalbeheersing.
>
 • Je werkt volgens een vaste dagstructuur.
>
 • Je draagt zorg voor de huishoudelijke werkzaamheden, zodat de opvang van de kinderen in een opgeruimde, schone en gezonde omgeving kan verlopen.
>
 • Je zorgt voor activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Die activiteiten sluiten aan bij hun wensen en mogelijkheden en zijn uitdagend. Je houdt daarbij rekening met leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse.
>
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding van een individueel kind en/of groep. Je legt dit plan van aanpak voor aan collega’s en ouders/vervangende opvoeders.
>
 • Je toont voorbeeldgedrag en voedt kinderen (mede) op; je draagt waarden en normen over en leert kinderen omgaan met praktische zaken (bv. persoonlijke eigendommen, financiën, huiswerk).
>
 • Je hebt contact met ouders en vervangende opvoeders. Bij de kennismaking bespreek je hun wensen bij de opvang van hun kind. Bij het halen en brengen wissel je dagelijkse informatie met ze uit en informeer je ze over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind.
>
 • Je werkt volgens het pedagogisch (beleids-)plan van de organisatie en volgens protocollen.
 • Je signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en je speelt informatie door aan je collega's en leidinggevende.
>

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Vervolg

Het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang geeft recht op doorstroom naar de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ook kun je doorstromen naar andere mbo-opleidingen op niveau 4.

Startmaand

augustus/september

Lesmethode

Tijdens de schooldagen zijn ondersteunende lessen en SLB (studieloopbaanbegeleiding) volgens rooster gepland. In de stage werk je aan opdrachten. Door de koppeling van school en praktijk kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de stage en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst. In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode.

Stage

Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en leren in de praktijk gecombineerd.

Na 9 weken (blok 2) start je met 1 dag per week leren in de praktijk. In blok 3-4 en in leerjaar 2 ga je twee dagen leren in de praktijk en dit wordt opgebouwd naar 3 dagen in leerjaar 3. De school zorgt voor een praktijkplaats.


VOG - Verklaring Omtrent Gedrag

Voor de opleiding pedagogisch werker kinderopvang is een Verklaring Omtrent Gedrag voor stagiaires verplicht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de student.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 

Voor alle actuele regelgeving rondom o.a. geldigheidsduur van de VOG-verklaring: https://www.justis.nl/producten/vog/

 

In de kinderopvang en peuterspeelzalen is de maximale geldigheidsduur van de VOG twee jaar. Dit betekent dat een BOL-student tijdens zijn opleiding maximaal twee keer de kosten van een VOG moet betalen


 

Studievoortgang

De opleiding bestaat uit 3 leerjaren. Ieder lesjaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 toetsweek. 
 

Certificaten

Mbo-diploma Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3 

Werkgebied

Je werkt in de sector Sociaal-agogisch werk, in de branche Kinderopvang

 • Organisaties voor kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Integraal kindcentrum (IKC)
>

Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op www.youchooz.nl En kijk ook eens op: www.vandijk.nl

www.consortiumbo.nl

Bijzonderheden

Opleidings- en schoolkosten


Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2017-2018 is het lesgeld voor BOL studenten; € 1.137,- en voor BBL-studenten € 573,-

Naast het les- en cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor opleidingsgebonden leermiddelen en een vrijwillige bijdrage. Meer informatie over de regels die het ROC West-Brabant hierover hanteert, kan je nalezen op http://www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten


Opleidingskosten

 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.
>
Pedagogisch medewerker kinderopvang

Het boekengeld voor leerjaar 1 bedraagt € 210.

Tevens moet je in het bezit moeten zijn van een laptop. Deze kun je ook via school aangeschaffen en via een betalingsregeling (12 en/of maanden) afgelossen (www.campusshop.nl).Let op:
alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 295,- (BOL) 
- Leerjaar 2 ca. € 20,- (BOL)
- Leerjaar 3 ca. € 50,- (BOL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Crebo: 25486
Pedagogisch medewerker kinderopvang De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwer

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht